Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website www.planbfotografie.nl bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Fotograafruud

Prunuslaan 7

7231 ER Warnsveld

0625485898

kvk 08068334

www.fotograafruud.nl

fotograafruud@gmail.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens

kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en

zodat wij contact met u

overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten

of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, om

nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of

gerichte aanbiedingen, voor uw account op onze website en om reviews te plaatsen.


We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen


wel/geen profielen van u op en nemen wel/geen geautomatiseerde beslissingen die


aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Burgerservicenummer (BSN)

- IP-adres

- Bankrekeningnummer

- Ras of etnische afkomst

- Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen

- Politieke opvattingen

- Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

- Lidmaatschap vakbond of vakvereniging

- Medische gegevens

- Strafrechtelijke gegevens

- Biometrische gegevens

- Genetische gegevens

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar fotograafruud@gmail.com het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar

Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de

Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw persoonsgegevens ook inzien en aanpassen via uw account op onze website.

https://www.fotograafruud.nl/privacyverklaring/

Veiligheid


e-mailadres. Of neem telefonisch contact met ons op via het


telefoonnummer: 0625485898

 

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl


beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall,


wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups,


encryptie, pseudonimisering, automatische verwijdering van verouderde gegevens en


DNSSEC.